شورای شهرخواف

راه اندازی وب سایت نوایی

با توفیق الهی در اسفندماه 1396 وب سایت استاد عثمان محمدپرست،فعالیت مجازی خودرا آغازنمود.لازم به ذکراست میزبانی و طراحی این وب سایت را تیم طراحی سایت خواف هاستینگ (نخستین تیم طراحی سایت شهرستان خواف) برعهده گرفته است .امیدواریم استفاده  و بهره ی کافی راازاین مجموعه ببرید.لازم به ذکراست پذیرای انتقاد و یاپیشنهادات ارزنده ی شما درخصوص پیشرفت این مجموعه نیزهستیم.ب باتشکر  ...